Theo dõi dự án đầu tư xây dụng công trình sử dụng nguồn vốn khác

Đầu tư dự án

Mục tiêu, yêu cầu

Dự án sử dụng nguồn vốn khác là dự án không sử dụng vốn nhà nước hoặc sử dụng vốn nhà nước dưới 30% tổng mức đầu tư.

Theo quy định của Luật Xây dựng: Đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giám sát, đánh giá về mục tiêu, sự phù hợp với các quy hoạch liên quan, việc sử dụng đất, tiến độ đầu tư và báo vệ môi trường.

Giám sát, đánh giá dự án đầu tư các nguồn vốn khác do chú đầu tư và cơ quan nhà nước quản lý về đầu tư thực hiện. Mục đích giám sát, đánh giá dự án dầu tư dự án sử dụng các nguồn vốn khác tùy thuộc vào chủ thê thực hiện.

Chủ đẩu tư thực hiện giám sát, đánh giá dự án nhằm quán lý chặt chẽ việc sử dụng vốn, đáy mạnh tiến độ đầu tư, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư. Vì vậy, việc giám sát, đánh giá dự án đầu tư được thực hiện toàn diện trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư và do chủ đầu tư quyết định. Trong trường hợp dự án có sử dụng vốn nhà nước, người có thẩm quyền quyết định đầu tư phải thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá dự án theo yêu cầu quản lý vốn nhà nước.

Cơ quan nhà nước quản lý về đầu tư thực hiện giám sát, đánh giá dự án sử dụng các nguồn vốn khác nhằm thực hiện chức nãng quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đầu tư và việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan (sử dụng đất, quy hoạch, môi trường, an toàn, tiến độ đầu tư v.v…).

Yêu cầu thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư sứ dụng các nguồn vốn khác cũng như đối với dự án sử dụng vổn nhà nước phải bảo đảm tính thống nhất, thường xuyên, có hệ thống, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và phán hồi tích cực.

Theo dõi dự án đầu tư xây dụng công trình sử dụng nguồn vốn khác

Chú thể quản lý dự án dầu tư (chú đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ

quan nhà nước quản lý về đầu tư) thực hiện theo dõi dự án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình.

(1) Nội dung theo dõi dự án đầu tư của chủ đầu tư

Nhằm theo dõi chặt chẽ dự án đầu tư chủ đầu tư phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

–   Cập nhật tình hình và kết quả thực hiện dự án đầu tư theo các chỉ tiêu cụ thế: tiến độ thực hiện dự án; khối lượng thực hiện; chất lượng công việc; các chi phí; các biến động trong quá trình thực hiện đầu tư;

–   Cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án: lập kế hoạch; triển khai các nội dung quản lý thực hiện dự án; cập nhật tình hình thực hiện, những vấn đề phát sinh và điều chỉnh kế hoạch; cập nhật các quy định pháp luật bảo đảm chất lượng và hiệu lực quản lý dự án; những vấn đề phát sinh và biện pháp xứ lý;

–   Báo cáo, phán hồi thông tin: lập báo cáo gửi các cấp theo quy định phán ánh đầy đủ, chuán xác, rõ ràng tình hình và kết quả thực hiện dự án, giải quyết các vướng mắc, phát sinh;

–    Kịp thời báo cáo và đề xuất các phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề vượt quá thám quyển.

(2) Nội dung theo dõi dự án đầu tư của người có thẩm quyền quyết định đầu tư

Người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hoặc người có

thám quyển quyết định theo quy định của pháp luật liên quan trong trường hợp dự án sử dụng vốn nhà nước (dưới 30% tống mức đầu tư), có nhiệm vụ thực hiện theo dõi dự án theo các nội dung sau:

–    Theo dõi tình hình thực hiện chế độ báo cáo của chủ đầu tư; kiểm tra tính đầy đú, cập nhật và tính chính xác của các thông tin theo dõi dự án đầu tư do chủ đầu tư cung cấp;

–    Tổng hợp tình hình thực hiện dự án đầu tư về tiến độ thực hiện dự án, tình hình giải ngân, đấu thầu, giải phóng mặt bàng, tái định cư, bảo vệ môi trường; các khó khăn, vướng mắc chính ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án;

–      Phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền;

–      Theo dõi việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý của chủ đầu tư;

–    Kịp thời báo cáo và đề xuất các phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề vượt quá thẩm quyền theo quy định.

(3) Nội dung theo dõi dự án đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

Cơ quan quản lý nhà nước về đẩu tư theo dõi dự án đẩu tư thực hiện các nhiệm vụ sau:

–    Theo dõi tình hình thực hiện chế độ báo cáo của người quyết định đầu tư và chú đầu tư theo quy định;

–    Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: tiến độ thực hiện, tình hình giải ngân, công tác đấu thầu; các khó khăn, vướng mắc chính ảnh hưởng đến dự án;

–      Phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyển;

–    Theo dõi việc xứ lý và chấp hành các biện pháp xử lý của chủ đầu tư, của người quyết định đầu tư liên quan đến dự án;

Kịp thời báo cáo và đề xuất các phương án xử lý các khó khàn, vướng mắc, các vấn đề vượt quá thám quyền. [11],