Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

Đầu tư dự án

trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

–    Niêm yết công khai điều kiện, trình tự và các thủ tục cấp giấy phép xây dựng tại trụ sở cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

–    Cung cấp bằng văn bản thông tin liên quan đến cấp giấy phép xây dựng khi có yêu cầu của người xin cấp giấy phép xây dựng. Thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu.

–    Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công vãn xin ý kiến, các tổ chức được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng. Quá thời hạn trên nếu không có văn bản trả lời thì coi như đã đồng ý và phải chịu

trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ.

–      Cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp giấy phép xây dựng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

–      Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm so với thời hạn quy định.

–      Phối hợp với Úy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép và xử lý vi phạm theo quy định. Trường hợp đã có quyết định đình chỉ xây dựng mà người được cấp giấy phép xây dựng không chấp hành thì thu hồi giấy phép xây dựng và chuyển cho cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

–      Yêu cầu ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng thông báo cho cơ quan có thẩm quyển không cung cấp các dịch vụ điện, nước, đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc công trình xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

–      Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

–     Thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

–    Không được chỉ định tổ chức, cá nhân thiết kế hoặc lập các đơn vị thiết kế trực V thuộc để thực hiện thiết kế cho người xin cấp giấy phép xây dựng.

Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình bao gồm các hoạt động: Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu thi công xây dựng, của tổng thầu, của công tác mua sắm vật tư và thiết bị; giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế, giám sát chất lượng thi cổng xây dựng công trình của chủ đầu tư, quản lý công tác nghiệm thu công trình xây dựng của chủ đầu tư… xem mục 6.2.3.

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

Các trường hợp được điều chỉnh

Dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn nhà nước được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:

–      Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác;

–      Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án;

–      Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hướng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu của dự án;

–      Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Khi việc điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án, vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định; trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án, không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư được tự quyết định.

Nội dung điều chỉnh dự án phải được thẩm định trước khi quyết định.

Thẩm quyền điều chỉnh và tổ chức điều chỉnh

Khi điều chỉnh dự án không làm thay đổi quy mô, mục tiêu đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được phép tự điểu chỉnh dự án. Khi việc điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án, vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chú đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định; trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án, không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư được tự quyết định. Những nội dung điểu chỉnh dự án phải được thẩm định trước khi quyết định.

Trường hợp điều chỉnh dự án không phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng đã được cơ quan quản lý nhà nưóc có thẩm quyển phê duyệt thì phải lấy ý kiến của cơ quan này.

Người quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.