Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Đầu tư dự án

Trách nhiệm và xử phạt vi phạm của các tổ chức đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về các hậu quả do

không tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư hoặc không báo cáo theo quy định;

Các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư phái chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo của mình;

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo của mình và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật vể mọi hậu quả phát sinh do không thực hiện hay thực hiện không đầy đủ các quy định về giám sát, đánh giá đấu tư hoặc do báo cáo, cung cáp thông tin sai sự thực về tình hình thực hiện đầu tư trong phạm vi mình quản lý;

Các bộ, ngành, địa phương phải xem xét và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, các kiến nghị của cơ quan giám sát, đánh giá đầu tư, chú đầu tư về những vấn đề thuộc quyền hạn và trách nhiệm của mình trong thời hạn 15 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của bên có liên quan và chịu trách nhiệm về việc xứ lý thuộc thấm quyền hoặc báo cáo kịp thời với cấp trên các vấn đề vượt thẩm quyền.

Xử lý các vi phạm vé quản lý đầu tư và xây dựng trong quá trinh giám sát, đánh giá đầu tư

a) Xử lý các vi phạm về quản lý đầu tư trong quá trình giám sút, đánh giá dự án đầu tư

Các cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư báo cáo kịp thời các cấp có thám quyền những trường hợp vi phạm Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng trong các hoạt động đầu tư thuộc cấp mình quản lý để xử lý theo quy định.

Các cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư cố tình che giấu các trường hợp vi phạm về quản lý đầu tư và xây dựng sẽ chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật về các sai phạm và hậu quả gây ra.

b) Xử lý vi phạm các quy định về giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Trong thời hạn quy định mà các bộ, ngành, địa phương không gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Thứ tướng Chính phú và kiến nghị các hình thức xử lý thích hợp;

Đối với các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, chú đầu tư không thực hiện đầy đú chê độ báo cáo thì cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư cần báo cáo cấp có thám quyền và kiến nghị các hình thức xử lý về hành chính (2 kỳ liền không có báo cáo hoặc 3 kỳ không báo cáo, đề nghị hình thức cảnh cáo; 3 kỳ liền không có báo cáo hoặc 6 kỳ không báo cáo, đề nghị chuyển công tác những người có liên qiian thực hiện nhiệm vụ khác).

Các dự án không thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 2 kỳ liền hoặc 3 kỳ trở lên trong nãm trước sẽ không được ghi vốn kế hoạch năm sau.

Các cấp có thẩm quyền không được phép điều chỉnh dự án đầu tư / giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thường kỳ theo quy định.

Quy định xử lý các vi phạm về quản lý đầu tư trong quá trình giám sát, đánh giá đầu tư:

–   Các cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư báo cáo kịp thời các cấp có thẩm quyển những trường hợp vi phạm về quản lý đầu tư thuộc cấp mình quản lý để xử lý theo quy định;

–   Các cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư cố tình che giấu các trường hợp vi phạm về quản lý đầu tư sẽ chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật về các sai phạm và hậu quả gây ra.