Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng

Đầu tư dự án

Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của các bộ, cơ quan ngang bộ

–   Các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành bao gồm Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trong phạm vi cả nước.

–   Các bộ, cơ quan ngang bộ với tư cách là người quyết định đầu tư có trách nhiệm chủ động kiểm tra và phối hợp với UBND cấp tỉnh kiểm tra sự tuân thủ quy định pháp luật vể quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình do mình quản lý được xây dựng trên địa bàn các tỉnh.

–   Hàng nãm tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng tình hình chất lượng và quán lý chất lượng các công trình xây dựng do bộ, cơ quan ngang bộ quản lý định kỳ trước ngày 15 tháng 6 (đôi với báo cáo 6 tháng), trước ngày 15 tháng 12 (đối với báo cáo năm).

Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn của UBND cấp tỉnh

–  Hướng dẫn triển khai thực hiện các vãn bản quy phạm pháp luật vể quán lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn;

–   Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các sở, UBND cấp huyện, xã. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng của các tổ chức, cá nhân khi cần thiết; xử lý các vi phạm về chất lượng theo quy định của pháp luật.

–   Hướng dẫn, tổ chức hoặc chỉ định tổ chức tư vấn có đủ điều kiện nãng lực thực hiện việc giám định chất lượng, giám định sự cô công trình xây dựng trên địa bàn.

–   Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng hằng năm về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn định kỳ trước ngày 15 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng), trước ngày 15 tháng 12 (đối với báo cáo năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

–   Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho các sớ, UBND cấp huyện, xã theo “Hướng dẫn chức nãng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn cúa UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Ngành Xây dựng”.

Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nhiệm vụ và quyền hạn quản lý chất lượng của chủ đầu tư trong trường hợp trực tiếp quản lý hoặc thuê tư vấn quản lý dự án

Chủ đầu tư có nhiệm vụ tổ chức quán lý toàn diện chất lượng công trình xây dựng kê từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tuân thú các quy định của pháp luật, gồm:

a) Lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện nãng lực theo quy định của pháp luật có liên quan đê kháo sát xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng, lập thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng và các công việc tư vấn xây dựng khác. Khuyến khích chu đầu tư lựa chọn các tổ chức, cá nhân có thành tích tham gia thiết kế, thi công, quản lý các công trình xây dựng và chế tạo các sản phẩm xây dựng đạt chất lượng cao.

Chủ đầu tư được tự thực hiện các công việc nêu trên nếu có đủ điều kiện nãng lực.

b) Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng công trình, bao gồm:

–   Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, kể cả khi bổ sung nhiệm vụ khảo sát.

–     Giám sát, nghiệm thu công tác khảo sát xây dựng.

–     Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

–   Tự lập hoặc thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện nãng lực để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng và báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 của Luật Xây dựng.

–     Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

–     Nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.

c) Quán lý chất lượng thi công xây dựng công trình

–     Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình.

–   Tổ chức thực hiện theo các quy định về chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành, sử dụng công trình theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chứng nhận đủ điều kiện đám báo an toàn chịu lực đối với các hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng khi xáy ra sự cố có thể gây thảm họa và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng khi có

yêu cầu.

–     Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng.

d) Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện bảo hành công trình xây dựng và thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định hiện hành;

e) Lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định hiện hành và gửi lưu trữ nhà nước đối với hồ sơ thiết kế, bán vẽ hoàn công công trình theo quy định hiện hành.

f) Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp tại địa phương về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng định kỳ trước ngày 15 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 15 tháng 12 (đối với báo cáo năm) hằng năm, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; báo cáo sự cô’ công trình xây dựng.

g) Chủ đầu tư có thể ủy quyền cho ban quản lý dự án(trong trường hợp trực tiếp quán lý dự án) hoặc tư vấn quản lý dự án (trong trường hợp thuê tư vấn quán lý dự án), thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc.

Trong trường hợp ủy quyền cho ban quản lý dự án thì chủ đầu tư có trách nhiệm chi đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của ban quán lý dự án. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ và quyền hạn được chủ đầu tư ủy quyền.

Trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chú đầu tư có trách nhiệm kiếm tra, đòn đốc, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quán lý dự án. Tư vấn quán lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về thực hiện các cam kết trong hợp đổng.

Nhiệm vụ và quyến hạn quản lý chát lượng của chủ đầu tư trong trường họp áp dụng hình thức tổng thầu lập dự án đẩu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trinh (hình thức tổng thấu chìa khoá trao tay)

Trường hợp này chủ đầu tư không trực tiếp quán lý việc thực hiện dự án đầu tư nhưng phải thực hiện các công việc sau:

–     Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế do tổng thầu lập.

–     Kiểm tra điều kiện năng lực của nhà thầu so với hồ sơ dự thầu.

–    Phê duyệt tiến độ thi công xây dựng công trình và thời điếm nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng;

–    Tiếp nhận hồ sơ hoàn thành công trình, tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng nếu thấy cần thiết làm căn cứ đê nghiệm thu hoàn thành công trình.

–    Thực hiện các công việc khác khi cần thiết để kiểm tra chất lượng còng trình nhưng phải được ghi trong hợp đồng xây dựng với tổng thầu.

–     Nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định.

–    Yêu cầu tổng thầu tự quán lý chất lượng công tác kháo sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình ngoài các việc đã nêu trên đây.

Nhiệm vụ quản lý chất lượng của chú đầu tư trong trường hợp áp dụng hợp đồng BOT, BTO, BT

a) Doanh nghiệp dự án (nhà đầu tư) thực hiện toàn bộ nhiệm vụ quán lý chất lượng của chú đầu tư theo quy định hiện hành.

b) Cơ quan nhà nước có thám quyền có nhiệm vụ:

–    Giám sát, kiểm tra thiết kế kỹ thuật do doanh nghiệp dự án lập theo quy định hiện hành;

–    Tố chức giám định chất lượng công trình dế xác định các hư hại (nếu có) và yêu cầu doanh nghiệp dự án thực hiện việc sửa chữa, báo trì công trình theo quy định.

–    Chỉ nhận chuyển giao khi công trình và các thiết bị, tài sản liên quan đến việc vận hành công trình đã được bảo dưỡng, sửa chữa như đã thoả thuận trong hợp đồng dự án.

–    Phối hợp với nhà đầu tư lập hồ sơ bàn giao công trình làm căn cứ pháp lý cho việc chuyến giao công trình.

c) Nhiệm vụ của doanh nghiệp dự án và cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc quán lý chất lượng công trình xây dựng phải được xác định rõ trong hợp đồng dự án được ký giữa cơ quan quán lý nhà nước có thẩm quyển và nhà đầu tư.