Trình tự lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Đầu tư dự án

Trình tự đầu tư xây dựng

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư bao gồm:

+ Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư;

+ Tiến hành tiếp xúc thăm dò thị trường trong nước hoặc nước ngoài để xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tìm nguồn cung ứng thiết bị, vật tư cho sản xuất; xem xét khả năng về nguồn vốn đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư;

+ Tiến hành điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng;

+ Lập dự án đầu tư;

+ Gửi hổ sơ dự án và văn bản trình đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư, tổ chức cho vay vốn đầu tư và cơ quan thẩm định dự án đầu tư.

Giai đoạn thực hiện đầu tư

Nội dung thực hiện dự án đầu tư bao gồm:

+ Xin giao đất hoặc thuê đất (đối với dự án có sử dụng đất);

+ Thực hiện việc khảo sát, thiết kế xây dựng;

+ Xin giấy phép xây dựng (nếu yêu cầu phải có giấy phép xây dựng) và giấy phép khai thác tài nguyên (nếu có khai thác tài nguyên);

+ Thẩm định, phê duyệt thiết kế và tổng dự toán, dự toán Công trình;

+ Phát hành hồ sơ mời thầu (nếu cần), lựa chọn nhà thầu, hợp đồng thực hiện dự án;

+ Thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện kế hoạch tái định cư và phục hồi (đối với các dự án có yêu cầu tái định cư và phục hồi), chuẩn bị mặt bằng xây dựng (nếu có);

+ Mua sắm thiết bị và công nghệ;

+ Tiến hành thi công xây lắp;

+ Kiểm tra và thực hiện các hợp đồng (tạm ứng, thanh toán hợp đồng);

+ Quản lý kỹ thuật, chất lượng thiết bị và chất lượng xây dựng;

+ Vận hành thử, nghiệm thu, quyết toán hợp đồng, bàn giao và thực hiện bảo hành sản phẩm.

Việc thực hiện các nội dung quy định trên được thực hiện theo quy định trong Quyết định đầu tư của dự án và Luật Đấu thầu.

Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng

Nội dung công việc của giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng gồm:

–      Nghiệm thu, bàn giao công trình;

–      Thực hiện việc kết thúc xây dựng công trình;

–      Vận hành công trình và hướng dẫn sử dụng công trình;

–      Bảo hành công trình;

–      Quyết toán vốn đầu tư;

–      Phê duyệt quyết toán.

trình tự lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Trình tự các công việc cần tiến hành trong quá trình lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm các công việc sau:

1)     Khảo sát xây dựng phục vụ cho việc tìm kiếm địa điểm xây dựng và thi tuyển kiến trúc;

2)      Lựa chọn nhà thầu lập báo cáo đầu tư xây dựng;

3)      Lập báo cáo đầu tư xây dựng;

4)      Trình báo cáo đầu tư xây dựng để xin phép đầu tư xây dựng;

5)      Tổ chức thi tuyển kiến trúc: chọn phương án để triển khai thiết kế cơ sở;

6)      Lựa chọn nhà thầu lập dự án đầu tư xây dựng;

7)      Lập dự án đầu tư xây dựng (trong đó đã có thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư);

8)      Trình, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng;

9)      Thành lập ban QLDA hoặc thuê tư vấn QLDA;

10)     Xin giấy phép xây dựng;

11)     Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế, nhà thầu thấm tra thiết kế;

12)     Lập thiết kế các bước tiếp theo (thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công);

13)      Tổ chức thấm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán;

14)      Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;

15)      Lựa chọn tư vấn giám sát, tư vấn chứng nhận chất lượng công trình xây dựng;

16)      Thi công xây dựng;

17)      Nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;

18)      Thanh toán và quyết toán với nhà thầu thi công xây dựng;

19)      Quyết toán vốn đầu tư xây dựng;

20)      Bàn giao công trình;

21)      Theo dõi, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng bảo hành công trình;

22)      Thực hiện bảo trì công trình xây dựng.