Yêu cầu giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Đầu tư dự án

Yêu cầu giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư cần đám bảo những yêu cầu sau:

–     Tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư thường xuyên, liên tục trong quá trình đầu tư; đám bảo sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp.

–     Các dữ liệu, thông tin sử dụng đánh giá đầu tư phải hợp pháp; được thu thập, xử lý, lưu trữ một cách thống nhất, khoa học đáp ứng yêu cầu theo dõi và đánh giá đầu tư của các cơ quan có liên quan trên phạm vi toàn quốc;

–     Phản ảnh đầy đủ, kịp thời các nội dung giám sát, đánh giá theo quy định và các vấn để tồn tại, vướng mắc phát hiện trong quá trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư; Các ý kiến nhận xét, đánh giá phải trung thực, khách quan; Các đề xuất, kiến nghị phải có căn cứ pháp luật, khoa học và có tính khá thi.

–     Kịp thời đề xuất và kiến nghị các cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý, khắc phục tồn tại, khó khăn trong hoạt động đầu tư của các đối tượng giám sát, đánh giá đầu tư.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá là định kỳ nhưng phái theo kế hoạch. Đôi với mỗi dự án, căn cứ vào nguồn lực, tài chính đê lập kế hoạch kiểm tra tính khá thi, không yêu cầu tất cả các dự án trong một kv phải kiểm tra và đánh giá hết, mà tuỳ theo nguồn lực tài chính, con người mà có kế hoạch cho phù hợp.

Ngoài ra, việc đánh giá đầu tư đối với các dự án nhóm B trở lên phái thực hiện đánh giá ban đầu và đánh giá kết thúc dự án; các dự án có phân kỳ đầu tư theo giai đoạn phải thực hiện đánh giá giữa kỳ khi kết thúc từng giai đoạn thực hiện.

Nhiệm vụ giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Các cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư có nhiệm vụ sau:

–      Theo dõi, kiếm tra thường xuyên (giám sát) quá trình đầu tư trên cơ sở:

+ Các dữ liệu của cơ quan giám sát;

+ Các báo cáo thường kỳ;

+ Các hoạt động kiểm tra tại chỗ.

–      Đánh giá dự án đầu tư:

+ Đánh giá tổng thể về quán lý dự án đầu tư;

+ Đánh giá việc thực hiện mục tiêu dự án đầu tư;

+ Đánh giá mức độ hoàn thành của dự án;

+ Đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án.

– Đối với hoạt động giám sát, đánh giá dự án đầu tư cần:

+ Theo dõi, kiêm tra quá trình ra quyết dịnh đầu tư các dự án đảm báo thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch, chương trình được phê duyệt;

+ Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện dự án theo quyết định đầu tư;

+ Cùng với chú đầu tư phát hiện những vấn đề phát sinh, phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí, chất lượng, hiệu quả đầu tư;

+ Cùng với chủ đầu tư đề xuất các giải pháp đê kiến nghị cấp có thấm quyển hoặc cơ quan có liên quan xử lý kịp thời, phát huy các yếu tố tích cực, khắc phục các thiếu sót, các trở ngại trong quá trình thực hiện dự án.